TERMS AND CONDITIONS page 2/4


Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht
6.1 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

6.2 Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Division Management and Design noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. Verder wordt het tarief per 1 januari van elk jaar aangepast aan de inflatie. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, worden periodiek bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Division Management and Design met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

7.2 Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7.3 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
8.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Division Management and Design dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

8.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Division Management and Design de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 9. Duur en afsluiting van de opdracht
9.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Division Management and Design worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Division Management and Design verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Tenzij anders overeengekomen, kan Division Management and Design dan ook niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.