TERMS AND CONDITIONS page 3/4


9.2 Ingeval een opdracht wel is gekoppeld aan tijdsduur, dan wordt dat uitdrukkelijk per schriftelijk contract overeengekomen.

9.3 Indien op voorschotbasis is gedeclareerd, maakt Division Management and Design een eindafrekening bij het einde van de opdracht. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 10 dagen na dagtekening van de eindafrekening eventuele bezwaren daartegen schriftelijk bij Division Management and Design kenbaar te maken. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

10.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

10.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Division Management and Design vanwege het te veronderstellen ontstane bezettingsverlies recht op compensatie ter hoogte van tenminste 25% van de contractsom van de resterende opdrachtduur met een minimum van een volledige maand, 23 werkdagen van 8 uur, waarbij het tot dan toe gemiddelde periodieke declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

10.3 Division Management and Design mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht niet meer mogelijk is, dan wel in redelijkheid niet kan worden gevergd. Division Management and Design behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

10.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1 Projectmanagement modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Division Management and Design. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Division Management and Design.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
12.1 Division Management and Design is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Division Management and Design zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Division Management and Design aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Division Management and Design, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar onderzoeksrapport ter beschikking stellen.