TERMS AND CONDITIONS page 4/4


Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Ingeval Division Management and Design tekortschiet in de uitvoering van de opdracht als gevolg van het niet in acht nemen door Division Management and Design van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd, blijft de aansprakelijkheid voor de dientengevolge veroorzaakte schade beperkt tot maximaal 35% van het bedrag van het honorarium dat Division Management and Design in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

13.2 Bij opdrachten die een langere doorlooptermijn hebben dan 3 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 50% van het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden.

13.3 Voorts is Division Management and Design niet aansprakelijk jegens opdrachtgever alsook jegens derden, voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, bij of tijdens uitvoering van de opdracht, danwel tengevolge van de uitvoering van de opdracht, behoudens in geval van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid.

13.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen 1 maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart Division Management and Design tegen aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen. Gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Rechtsgeldigheid en toepasselijkheid algemene voorwaarden
15.1 Indien enige bepaling of onderdeel van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, betreft deze nietigheid, vernietigbaarheid, uitsluitend de betreffende bepaling en dient deze overigens zodanig gelezen te worden dat hieraan de nietigheid, vernietigbaarheid ontnomen dient te worden, terwijl overigens de strekking van de betreffende bepaling zoveel mogelijk gehandhaafd of benaderd blijft. De nietigheid of vernietigbaarheid van delen van deze algemene voorwaarden laten het restant onaangetast tenzij daardoor de intentie van Division Management and Design aangetast wordt.

15.2 De op internet gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden is niet noodzakelijkerwijs de meest recente versie. Division Management and Design verstrekt haar relaties bij het aangaan van verplichtingen en op verzoek een recente versie. Zij kan niet gehouden worden aan de internetversie waar deze verouderd is t.o.v. de nieuwste versie.

15.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waar Division Management and Design is gevestigd.


Published: December 2013