TERMS AND CONDITIONS page 1/4


Bij de uitvoering van interim-management opdrachten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor interim-management opdrachten tussen Division Management and Design en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien en voor zover deze door Division Management and Design uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele voorwaarden van opdrachtgevers, bemiddelaars (zoals interim-bureaus) of op enigerlei wijze andere betrokken partijen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en blijven buiten toepassing. Indien enig deel van deze voorwaarden naar oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing is of in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Grondslag offertes
2.1 Offertes van Division Management and Design zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste geweten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Division Management and Design zal de door haar te verrichten interim-management opdrachten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2 Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 3. Terbeschikkingstelling informatie, medewerkers en werkruimte
3.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens, die Division Management and Design nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Division Management and Design betrokken (zullen) zijn.

3.2 Als Division Management and Design daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie aan Division Management and Design kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of internetaansluiting. Verder verschaft opdrachtgever Division Management and Design alle door Division Management and Design noodzakelijk geachte faciliteiten om niet.

Artikel 4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
4.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Division Management and Design geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 5. Personeel
5.1 Division Management and Design kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten interim-management diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Division Management and Design plaatsvinden.

5.2 Er nooit sprake van een gezagsverhouding tussen Division Management and Design en opdrachtgever, noch met andere betrokken partijen. Division Management and Design voert de werkzaamheden naar eigen professioneel goeddunken uit. Het gaat hierbij nimmer om persoonlijke dienstverlening.